dijous, 14 de novembre del 2013

S’aprova la creació de les taules d’infància per impulsar, coordinar i promoure polítiques d’aquest àmbit


El Decret recull la creació de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya i les taules territorials i alhora promou la constitució de taules locals d’infància


El Govern ha aprovat el Decret de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya i les taules territorials i locals d’infància. Aquests òrgans col·legiats es constitueixen per coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància arreu del territori mitjançant la participació de les administracions i les institucions implicades. Amb aquest Decret el Govern dóna compliment a l’article 26 de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, que ordena establir l’abast territorial, la composició i el funcionament de les taules d’infància. 

Aquests òrgans facilitaran la coordinació de les diverses administracions i institucions en la promoció social de la infància i l’adolescència, i també la detecció i la intervenció davant possibles situacions de risc o desemparament. Alhora serviran per desplegar els eixos del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència i promouran i coordinaran la planificació local o comarcal dels recursos preventius en la infància i l’adolescència en col·laboració amb els ens locals. Les taules d’infància garantiran també la coordinació de tots els agents implicats per potenciar el treball en xarxa. 
El Decret suposa l’ordenació de tots aquells espais, comissions i xarxes que, amb funcions diferents i amb una extensió territorial diversa, s’han creat en els darrers anys. 

Taula Nacional de la Infància a Catalunya
La Taula Nacional de la Infància de Catalunya, adscrita a Benestar Social i Família, comptarà amb representants dels diversos departament de la Generalitat, de les entitats municipalistes més representatives, de les diputacions, de les taules territorials d’infància, així com de l’Observatori dels Drets de la Infància, entre d’altres. 

Les funcions principals d’aquest òrgan són:
  • Desplegar els objectius estratègics, les mesures i les prioritats del Pacte per a la Infància fixant anualment els objectius necessaris i fent el seguiment en el marc del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència.
  • Coordinar les diverses administracions i institucions en la promoció social de la infància i l’adolescència i també en la detecció i la intervenció davant possibles situacions de risc o desemparament, especialment pel que fa als maltractaments infantils.
  • Promocionar i coordinar, en l’àmbit territorial corresponent, la planificació local o comarcal dels recursos preventius en la infància i l’adolescència en col·laboració amb els ens locals.
  • Coordinar tots els agents implicats per potenciar el treball en xarxa, en especial en els àmbits de l’educació, la salut, els serveis socials, la seguretat, el treball, la justícia, la joventut i les dones, quan l’exercici de les competències respectives afecti la infància i l’adolescència del territori.
  • Constituir i liderar les taules territorials d’infància i promoure les taules locals d’infància.
  • Elevar propostes d’iniciatives o polítiques d’infància o adolescència als departaments afectats.
  • Elaborar estudis, informes i recomanacions sobre els diferents programes, actuacions i normativa dels diversos departaments i ens locals en relació amb la infància i l’adolescència.

La Taula Nacional de la Infància de Catalunya s’estructurarà arreu del país en taules territorials, que s’encarregaran de desenvolupar les directrius que estableixi.

Taules locals d’infància

El Decret recull també la necessitat de promoure la constitució de taules locals d’infància a fi de coordinar els diferents equips i serveis del territori per millorar els programes de participació, prevenció, promoció, detecció i protecció de la infància i l’adolescència.

Les taules locals han de permetre coordinar aquells casos individuals que requereixin una visió global i en els quals estiguin implicats diversos serveis; estudiar casos i analitzar alternatives per millorar les intervencions coordinades; informar la taula territorial sobre les qüestions plantejades en l’àmbit local, sobre propostes de millora elaborades a partir de la pràctica quotidiana, així com traslladar-li les diferències en l’aplicació de circuits, protocols i criteris tècnics que no s’han pogut resoldre en l’àmbit local respectiu.